Gratis verzending vanaf € 80,00
Voor 17.00 uur besteld, morgen thuis

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

1. Greencare nutraceuticals, gevestigd te Lochem, KvK-nummer 65797140, wordt in deze algemene

voorwaarden aangeduid als verkoper.

2. De wederpartij van verkoper wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als koper.

3. Partijen zijn verkoper en koper samen.

4. Met de overeenkomst wordt bedoeld de koopovereenkomst tussen partijen.

Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen

van diensten of goederen door of namens verkoper.

2. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is

overeengekomen.

Artikel 3: Betaling

1. De volledige koopsom wordt altijd meteen in de winkel voldaan. Bij reserveringen wordt in sommige

gevallen een aanbetaling verwacht. In dat geval krijgt de koper een bewijs van de reservering en de

vooruitbetaling.

2. Betaalt koper niet op tijd, dan is hij in gebreke. Blijft koper in gebreke, dan is verkoper gerechtigd de

verplichtingen op te schorten totdat koper aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

3. Blijft koper in gebreke, dan zal verkoper tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot die

invordering komen voor rekening van de koper. Deze incassokosten worden berekend aan de hand van

het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn de

vorderingen van verkoper op de koper onmiddellijk opeisbaar.

5. Weigert koper zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door verkoper, dan is hij nog

steeds verplicht de afgesproken prijs aan verkoper te betalen.

Artikel 4: Aanbiedingen, offertes en prijs

1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn van aanvaarding is genoemd. Wordt

het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod.

2. Levertijden in offertes zijn indicatief en geven koper bij overschrijding daarvan geen recht op

ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn

overeengekomen.

3. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Partijen moeten dit

uitdrukkelijk én schriftelijk overeenkomen.

4. De op aanbiedingen, offertes en facturen genoemde prijs bestaat uit de koopprijs inclusief de

verschuldigde btw en eventuele andere overheidsheffingen.

Artikel 5: Herroepingsrecht

1. De consument krijgt het recht om na ontvangst van de bestelling binnen 14 dagen de overeenkomst

zonder opgave van redenen te ontbinden (herroepingsrecht). De termijn begint te lopen vanaf het

moment dat de (gehele) bestelling door de consument is ontvangen.

2. Er bestaat geen herroepingsrecht wanneer de producten volgens zijn specificaties op maat zijn

gemaakt of slechts kort houdbaar zijn.

3. De consument kan een herroepingsformulier van verkoper gebruiken. Verkoper is gehouden dit

terstond na de vraag van koper aan koper ter beschikking te stellen.

4. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal

het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen

beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt,

zal hij het ongebruikte en onbeschadigde product met alle geleverde toebehoren en - indien

redelijkerwijze mogelijk - in de originele verzendverpakking aan verkoper retourneren, conform de

door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 6: Wijziging van de overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de

opdracht noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen

partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van

voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Verkoper stelt koper hiervan zo spoedig

mogelijk op de hoogte.

3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties

heeft, licht verkoper koper hierover vooraf schriftelijk in.

4. Indien partijen een vaste prijs zijn overeengekomen, geeft verkoper daarbij aan in hoeverre de

wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van deze prijs tot gevolg heeft.

5. In afwijking van het bepaalde in het derde lid van dit artikel kan verkoper geen meerkosten in

rekening brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan hem

kunnen worden toegerekend.

Artikel 7: Oplevering en risico-overgang

1. Zodra het gekochte door de koper in ontvangst is genomen, gaat het risico over van verkoper naar

koper.

Artikel 8: Onderzoek, reclames

1. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, maar in ieder geval binnen zo kort

mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort koper te onderzoeken of kwaliteit en

kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen partijen zijn overeengekomen, althans dat

kwaliteit en kwantiteit voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels)verkeer gelden.

2. Reclames met betrekking tot beschadigingen, tekorten of verlies van geleverde goederen moeten

binnen 10 werkdagen na de dag van aflevering van de goederen door koper schriftelijk bij verkoper

worden ingediend.

3. Bij gegrondverklaring van de klacht binnen de gestelde termijn heeft verkoper het recht om óf te

herstellen, óf opnieuw te leveren, óf om van levering af te zien en koper een creditnota te sturen voor

dat deel van de koopprijs.

4. Geringe en/of in de branche gebruikelijke afwijkingen en verschil in kwaliteit, aantal, maat of

afwerking kunnen niet aan verkoper worden tegengeworpen.

5. Klachten met betrekking tot een bepaald product hebben geen invloed op andere producten dan wel

onderdelen behorende bij diezelfde overeenkomst.

6. Na het verwerken van de goederen bij koper worden geen reclames meer geaccepteerd.

Artikel 9: Monsters en modellen

1. Is aan koper een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding

te zijn verstrekt zonder dat de te leveren zaak daaraan behoeft te beantwoorden. Dit is anders als

partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat de te leveren zaak wel daarmee zal overeenstemmen.

2. Bij overeenkomsten ter zake van een onroerende zaak wordt vermelding van de oppervlakte of andere

afmetingen en aanduidingen eveneens vermoed slechts als aanduiding bedoeld te zijn, zonder dat de te

leveren zaak daaraan behoeft te beantwoorden.

Artikel 10: Levering

1. Levering geschiedt ‘af fabriek/winkel/magazijn’. Dit houdt in dat alle kosten voor koper zijn.

2. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat verkoper deze bij hem aflevert of doet

afleveren, dan wel op het moment waarop deze zaken hem volgens de overeenkomst ter beschikking

worden gesteld.

3. Indien koper afname weigert of nalatig is in het verstrekken van informatie of instructies die

noodzakelijk zijn voor de levering, is verkoper gerechtigd de zaak voor rekening en risico van koper

op te slaan.

4. Indien de zaken worden bezorgd, is verkoper gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te

brengen.

5. Indien verkoper gegevens van koper nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de

levertijd aan nadat koper deze gegevens aan verkoper ter beschikking heeft gesteld.

6. Een door verkoper opgegeven termijn voor levering is indicatief. Dit is nooit een fatale termijn. Bij

overschrijding van de termijn moet koper verkoper schriftelijk in gebreke stellen.

7. Verkoper is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij partijen dit anders schriftelijk zijn

overeengekomen of aan deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Verkoper is bij levering in

delen gerechtigd deze delen afzonderlijk te factureren.

Artikel 11: Overmacht

1. Kan verkoper niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoen

door overmacht, dan is hij niet aansprakelijk voor door koper geleden schade.

2. Onder overmacht verstaan partijen in ieder geval iedere omstandigheid waarmee verkoper ten tijde

van het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale

uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door koper kan worden verlangd zoals

bijvoorbeeld ziekte, oorlog of oorlogsgevaar, burgeroorlog en oproer, molest, sabotage, terrorisme,

energiestoring, overstroming, aardbeving, brand, bedrijfsbezetting, werkstakingen,

werkliedenuitsluiting, gewijzigde overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden, en andere storingen

in het bedrijf van verkoper.

3. Voorts verstaan partijen onder overmacht de omstandigheid dat toeleveringsbedrijven waarvan

verkoper afhankelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, niet aan de contractuele

verplichtingen jegens verkoper voldoen, tenzij zulks aan verkoper te verwijten is.

4. Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan verkoper niet aan zijn

verplichtingen jegens koper kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang verkoper

niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30

kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of

gedeeltelijk te ontbinden.

5. Ingeval de overmacht langer dan drie maanden voortduurt, heeft koper het recht de overeenkomst met

onmiddellijke ingang te ontbinden. Ontbinding kan alleen via een aangetekende brief.

Artikel 12: Overdracht van rechten

1. Rechten van een partij uit deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de

voorafgaande schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met

goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Artikel 13: Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

1. De bij verkoper aanwezige zaken en geleverde zaken en onderdelen blijven eigendom van verkoper

totdat koper de gehele afgesproken prijs heeft betaald. Tot die tijd kan verkoper zich beroepen op zijn

eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.

2. Indien de overeengekomen vooruit te betalen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft

verkoper het recht om de werkzaamheden op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is

voldaan. Er is dan sprake van schuldeisersverzuim. Een verlate levering kan in dat geval niet aan

verkoper worden tegengeworpen.

3. Verkoper is niet bevoegd de onder zijn eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op

enige andere wijze te bezwaren.

4. Verkoper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud aan koper geleverde zaken te verzekeren en

verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis op

eerste verzoek ter inzage te geven.

5. Indien zaken nog niet zijn geleverd, maar de overeengekomen vooruitbetaling of prijs niet conform

afspraak is voldaan, heeft verkoper het recht van retentie. De zaak wordt dan niet geleverd totdat

koper volledig en conform afspraak heeft betaald.

6. In geval van liquidatie, insolventie of surseance van betaling van koper zijn de verplichtingen van

koper onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 14: Aansprakelijkheid

1. Iedere aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van

een overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de gesloten

aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald. Dit bedrag wordt vermeerderd met het bedrag van

het eigen risico volgens de desbetreffende polis.

2. Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van verkoper voor schade die het gevolg is van opzet of

bewuste roekeloosheid van verkoper of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 15: Klachtplicht

1. Koper is verplicht klachten over de verrichte werkzaamheden direct te melden aan verkoper. De klacht

bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat verkoper in staat is

hierop adequaat te reageren.

2. Is een klacht gegrond, dan is verkoper gehouden het goed te herstellen en eventueel te vervangen.

Artikel 16: Garanties

1. Indien in de overeenkomst garanties zijn opgenomen, geldt het hiernavolgende. Verkoper garandeert

dat het verkochte aan de overeenkomst beantwoordt, dat het zonder gebreken zal functioneren en dat

het geschikt is voor het gebruik dat koper voornemens is ervan te maken. Deze garantie geldt voor een

periode van twee kalenderjaren na ontvangst van het verkochte door koper.

2. De bedoelde garantie strekt ertoe om tussen verkoper en koper een zodanige risicoverdeling tot stand

te brengen dat de gevolgen van een inbreuk op een garantie steeds volledig voor rekening en risico

van verkoper komen en dat verkoper zich ter zake een inbreuk op een garantie nooit kan beroepen op

artikel 6:75 BW. Het bepaalde in de vorige zin geldt ook als de inbreuk bij koper bekend was of

bekend had kunnen zijn door het verrichten van onderzoek.

3. De genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of

oneigenlijk gebruik of wanneer - zonder toestemming - koper of derden wijzigingen hebben

aangebracht dan wel geprobeerd hebben aan te brengen of het gekochte hebben gebruikt voor

doeleinden waarvoor het niet bestemd is.

4. Indien de door verkoper verstrekte garantie betrekking heeft op een door een derde geproduceerde

zaak is de garantie beperkt tot de garantie die door die producent wordt verstrekt.

Artikel 17: Toepasselijk recht

1. Op deze overeenkomst tussen verkoper en koper is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

De Nederlandse rechter is bevoegd.

2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

3. Wanneer in een gerechtelijke procedure één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden

als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van

kracht.

Artikel 18: Forumkeuze

Alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst worden exclusief voorgelegd aan de bevoegde

rechter van de Rechtbank Gelderland.


Onze producten

1 flacon (42 stuks) / vanaf 3 weken tot 1,5 maand

1 flacon (42 stuks) / vanaf 3 weken tot 1,5 maand

De Refresh Teacaps capsules hebben een minder bittere smaak dan andere capsules en zijn makkelijk op..

€ 17,25

5 flacons (210 stuks) / vanaf minimaal 15 weken

5 flacons (210 stuks) / vanaf minimaal 15 weken

Koop dit product en bespaar € 5,35 op de verzendkosten De Refresh Teacaps capsules hebben een..

€ 86,25

10 flacons (420 stuks) / vanaf minimaal 30 weken

10 flacons (420 stuks) / vanaf minimaal 30 weken

Koop dit product en bespaar € 5,35 op de verzendkosten en € 10,00 pakketvoordeel De Refresh..

€ 162,50